מקורות
נושאים סביבתיים, משמריות- מחוייבות לבריאה, מזון למחשבה, הלכות שכנים
חז"ל

תני ר' שמעון בן יוחי: משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו.

אמרו לו חביריו: למה את עושה כן? אמר להן מה איכפת לכם? לא תחתי אני קודח?! אמרו לו: מפני

שאתה מיציף עלינו את הספינה.