מקורות
תרבות הצריכה, לא תחמוד
חז"ל

תנו רבנן: איזה עשיר? כל שיש לו נחת רוח בעשרו, דברי רבי מאיר. סימן מ"ט ק"ס. רבי טרפון אומר: כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות, ומאה עבדים שעובדין בהן. רבי עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה במעשים. רבי יוסי אומר: כל שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו.

 

רש"י מסכת שבת דף כה עמוד ב :
נחת רוח בעשרו – שמח בחלקו, אם מעט אם רב