אין מגדלין בהמה דקה

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלין בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל

רמב”ם על משנה מסכת בבא קמא פרק ז משנה ז
אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל מפני שפושטין לשדות.

ר’ עובדיה מברטנורא מסכת בבא קמא פרק ז משנה ז
אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל – משום ישוב ארץ ישראל, שמפסידין את הזרעים:

רש”י מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב
אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל – משום ישוב א”י שמבעיר את השדות וכל שדות א”י סתמן דישראל