מקורות
נושאים סביבתיים
חז"ל

עשרה דברים נאמרו בירושלים:…ואין עושין בה כבשונות…משום קוטרא.

פירוש רש"י  : קוטרא – עשן שמשחיר את החומה וגנאי הוא.