ארבעה ראשי שנים הם

ארבעה ראשי שנים הם:
באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים.
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי.
באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות.
באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמישה עשר
בו.

משנה ראש השנה פרק א’, משנה א’