מקורות
בל תשחית ופסולת, נושאים סביבתיים
חז"ל

אמר רב זוטרא האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

תרגום ופירוש רש"י
דמכסי שרגא דמשחא – שעושה לו כיסוי למעלה ממהר לידלק.
נפט – כשמגלין אותו האור הולך ונמשך אליו ומבעיר.

עובר על איסור בל תשחית.