בל תשחית של שמן

אמר רב זוטרא האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

מסכת שבת דף סז עמוד ב

דמכסי שרגא דמשחא – שעושה לו כיסוי למעלה ממהר לידלק.

נפט – כשמגלין אותו האור הולך ונמשך אליו ומבעיר.

תרגום ופירוש רש”י

עובר על איסור בל תשחית.