מקורות
תרבות הצריכה
חז"ל

אמר רבי אילעאי: בשלשה דברים אדם ניכר: בכוסו, ובכיסו, ובכעסו. ואמרי ליה: אף בשחקו.

 

רבינו חננאל תלמוד לבבלי מסכת עירובין דף סה עמוד ב :

 ובכיס: כשמתעשר אם דעתו זהה עליו