בשלושה דברים האדם ניכר

אמר רבי אילעאי: בשלשה דברים אדם ניכר: בכוסו, ובכיסו, ובכעסו. ואמרי ליה: אף בשחקו.

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף סה עמוד ב

 ובכיס: כשמתעשר אם דעתו זחה עליו

רבינו חננאל לבבלי מסכת עירובין דף סה עמוד ב