בשר או לחם?

אמר הקב”ה למשה:

הנה ענין הבשר אינו מזון הכרחי והוא שאלת זוללות ומלוי מעַים ותאוה גוברת.

גם שהבשר מוליד באדם דם זדוני ואכזרי.

ומפני זה תמצא שהחיות והעופות הטורפות אוכלות הבשר הם אכזריות ורעות.

אבל הצאן והבקר תרנגולים תורים ובני יונה שמתפרנסים מעשב השדה אין בהם אכזריות ולא רשע,

ולכן יעד הנביא שבזמן הגאולה העתידה ‘אריה כבקר יאכל תבן’ (יש’ יא ז; סה כה).

וביאר הסיבה בזה באמרו ‘לא ירעו ולא ישחיתו’ וגו’ (יא ט; סה כה).

הנה מפני זה לא אמר הקב”ה למשה שיתן לישראל בשר, כ”א לחם, שהוא מזון נאות והכרחי למזג האדם, וזה הוא ‘הנני ממטיר לכם לחם מן השמים’

אברבנאל בפירושו לשמות טז, ד