האור הגנוז מתגלה במעשים

אמר רבי אליעזר:
אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון – אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו.
כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובודר הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים – עמד וגנזו מהם.
ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא.

בראשית רבה ג