ויכלו השמים והארץ

יום השישי. ויכֻלוּ השמים והארץ, וכל צבאם.
ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה
וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה.
ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו,
כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות

בראשית ב’, א’-ג’