ויצא מהן אור

“אמר ר’ לוי בשם רבי זעירא …
כיוון ששקעה החמה במוצאי שבת התחיל החושך ממשמש ובא ונתירא האדם הראשון …
מה עשה הקב”ה? זימן לו שני רעפים, והקישן זה לזה ויצא מהן אור ובירך עליה…

בראשית רבה, פרשה י”א, ב