חוטא נשכר?

‘ויאמר אלהים הנה נתתי לכם  את  כל עשב  זורע זרע’.

מיכן אתה למד שלא הותר לאדם לאכול בשר?

לפי שלא ברא  הקב”ה בריותיו על מנת שימותו,

שאם לא חטא אדם לא היו הבריות מתים,

ואם תאמר אחרי שחטא אדם למה לא הותר  לו לאכול בשר,

אם כן מצינו חוטא נשכר.

מדרש אגדה (בובר), לבראשית א כט