לכם יהיה לאכלה

הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע… (בראשית א פסוק כ”ט)

לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ – השוה להם בהמות וחיות למאכל ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר, אך כל ירק עשב יאכלו יחד כלם. וכשבאו בני נח, התיר להם בשר, שנאמר כל רמש אשר הוא חי וגו’ כירק עשב שהתרתי לאדם הראשון נתתי לכם את כל:

פירוש רש”י על בראשית א פסוק כט