מקורות
מזון למחשבה, צמחונות וטבעונות, משמריות- מחוייבות לבריאה
חכמי ימי הביניים

פסוק כ"ט:
הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע…

רש"י:
לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ – השוה להם בהמות וחיות למאכל ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר, אך כל ירק עשב יאכלו יחד כלם. וכשבאו בני נח, התיר להם בשר, שנאמר כל רמש אשר הוא חי וגו' כירק עשב שהתרתי לאדם הראשון נתתי לכם את כל: