מקורות
נושאים סביבתיים
חז"ל

אמר רב הונא כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בה.