עיר שאין בה ירק

אמר רב הונא כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בה.