מקורות
חגי תשרי, מפסח עד שבועות, בל תשחית ופסולת
חכמי ימי הביניים

ורבי"ק היה נוהג בערבה וכן בערבה של לולב לתקן מן העצים קולמסים ולבער בהן חמץ בפסח כדאמרינן (ברכות לט ב, שבת קיז ב) גבי עירוב הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה