‘צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה’- מהו?

האדם והעץ – להעמיק שורשים, לשאת פרי

דרש רבי חייא בר לולייני: מאי (תהלים צב) ‘צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה’,
אם נאמר תמר  – למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז – למה נאמר תמר?
אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז הייתי אומר: מה תמר אין גזעו מחליף – אף צדיק חס וחלילה אין גזעו מחליף,  לכך נאמר ארז, אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר: מה ארז אין עושה פירות – אף צדיק חס וחלילה אין עושה פירות,
לכך נאמר תמר ונאמר ארז.

מסכת תענית דף כה עמוד א