מקורות
ארץ ישראל, ט"ו בשבט, משמריות- מחוייבות לבריאה, חקלאות בת קיימא
חז"ל

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, "כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל."