שובו מדרכיכם

…אמר להם נח שובו מדרכיכם וממעשיכם הרעים שלא יבא עליכם את מי המבול ויכרית כל זרע בני אדם…

פרקי דרבי אליעזר – “חורב” פרק כב