שימוש מושכל במקורות אנרגיה – שמן הזית כהשראה

שימוש מושכל במקורות אנרגיה – שמן הזית כהשראה

 תרגמה וערכה: מיכל ברגמן

חנוכה ונס השמן שנשמר

מאי חנוכה [מדוע חוגגים את חנוכה]? – דתנו רבנן [ששנו רבותינו]:

בכ”ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון [ימי חנוכה שמונה הם שלא לספוד בהם ושלא להתענות בהם], שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כא, עמוד ב

בתיאור זה של חנוכה ישנו לקח סביבתי לימינו:

שמן הזית כמקור אנרגיה שמקטין את זיהום האוויר, המקטין את פליטת גזי החממה.
כיהודים המחויבים לפן הסביבתי של היהדות, עלינו להיות מודעים לא רק לשימוש מושכל במקורות אנרגיה מסיבות כלכליות ובטיחותיות, אלא גם לחיות מתוך מודעות לצורך לחסוך באנרגיה מסיבות של זיהום ופליטת פחמן – שימוש בנפט, פחם וכד’ מזיק ומזהם את הבריאה. לכן, עלינו לעשות שימוש מושכל באנרגיה שאנו צורכים. בנוסף, עלינו לצרוך ותמוך במקורות אנרגיה שאינם מזהמים את הסביבה, כמו אנרגיה סולארית.

בחנוכה אירע נס ומקור האנרגיה, שמן הזית, הספיק לשמונה ימים. אך אנו איננו יכולים לסמוך על הנס ולכן עלינו לשמור על הבריאה: עלינו לעשות שימוש מושכל וחסכני במקורות האנרגיה ולהשתדל להקטין את ההשפעות המזיקות של שימוש באנרגיה.

(על פי Drew Kaplan, Chanukah and the Miracle of Saving Oil, באתר כנפי נשרים)

חנוכה – להאיר את הדרך

בתפילת “על הניסים” לחנוכה נאמר:
אתה ברחמך הרבים, עמדת להם בעת צרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את ניקמתם.

אלוהים הוא-זה שנלחם עבורנו שהוא-זה ששפט את האירועים. כך היה בימים ההם. כיום אנו אלה שצריכים לבחון ולבחור אלו מלחמות ראוי לנו להילחם.

לרוב אין בידינו את מלא הגורמים שיאפשרו לנו להעריך את הסיכוי ואת הסיכון שבלחמה.
גם בימי החשמונאים האפשרות לנצח נראתה כמעט בלתי אפשרית. אך בהתחשב באיום הרוחני שהביאו היוונים על היהודים, המלחמה נראתה כאפשרות טובה מ”שב ואל תעשה”.

מערכת השיקולים הסבוכה שעמדה בפני היוצאים למרד, יכולה להוות השראה לנו, הדואגים לכדור הארץ:
ישנן עדויות רבות המעידות על התחממות כדור הארץ. עם זאת, ישנם אלמנטים רבים הקשורים לשינויי האקלים, שאינם מובנים ואין לנו די הסברים לגביהם. נוכל כמובן לבחור להתייחס לנושא מתוך אפאטיות, אך זו תהיה בחירה לא חכמה – יתכן שאם נמתין עד שנבין את מלא משמעויות השינוי האקלימי זה יהיה מאוחר מדי. במקום לשבת ולהמתין החמרת המצב, נוכל כבר היום לנקוט בצעדים שיקטינו את מימדי התופעה.

אך מה נוכל לעשות? – גם כאן, הלכות חנוכה יכולים להוות השראה:
ידועה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי נרות החנוכה:

מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין – בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך.

תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כא עמוד ב

“נר איש ביתו” הוא העיקרון של הדלקת נרות חנוכה – בית אחד וחנוכייה אחת. לבד לא נוכל לעשות זאת – אך אם כל הבית יתאחד סביב נר משותף – נוכל להאיר את העולם.
בענייני סביבה העיקרון זהה – לבד לא נוכל לשנות ולהשפיע. אך אם נתקבץ יחד ונשלב כוחות, נוכל לגרש את החושך.

אם כן, נוכל להשפיע, אך כיצד נעשה זאת?
חנוכה הוא סיפורו של כד שמן קטן שהספיק לשמונה ימים. חנוכה מספר לנו סיפור של משאבים מוגבלים. נס חנוכה מדגיש את חשיבות השימוש המושכל במשאבים, את הצורך לשמור על מקורות האנרגיה ההולכים ומתכלים. איננו יכולים לסמוך על הנס. בידינו הדבר לעשותו.
שימוש ברכב הוא רק דרך אחת לשימוש באנרגיה, אנו צורכים אנרגיה לשימוש ביתי, ויכולים לבחור להפחית את שימוש בה ולצרוך יותר אנרגיה ידידותית לסביבה.

להלן כמה רעיונות לחיסכון באנרגיה:
•    קנו רכב חסכוני בדלק.
•    שימוש מושכל בתחבורה – השתדלו ללכת ברגל, לנסוע יחד במקום שכל אחד ישתמש ברכבו האישי, השתדלו לכרוך כמה שיותר פעולות וסידורים בנסיעה אחת.
•    קנו מכירי חשמל חסכניים.
•    הימנעו מ”נזילת חשמל” – נתקו מהשקע מכשירי חשמל שאינם בשימוש – כל עוד הם מחוברים לשקע, הם צורכים חשמל!
•    דאגו שהמחשב האישי שלכם ימצא במצב “המתנה” לאחר זמן-מה שלא מתמשים בו – כך התכניות שלכם ישמרו ותחסכו בחשמל.
(על-פי – Marti Reinfeld, Chanukah: Lighting the way, באתר כנפי נשרים)