תכנון עירוני- לחיים ניתנו

א  שבט לוי–אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת ומגרשיהם:  והערים הם שש ערי המקלט, ועליהן ארבעים ושתיים עיר; וכשמוסיפין ערי מקלט אחרות בימות המשיח, הכול ללויים.

ב  מגרשי הערים, כבר נתפרשו בתורה שהם שלושת אלפים אמה סביב–שנאמר “מקיר העיר וחוצה, אלף אמה סביב” (במדבר לה,ד), ולהלן הוא אומר “ומדותם מחוץ לעיר, את פאת קדמה אלפיים באמה . . .” (במדבר לה,ה):  אלף הראשונות מגרש, ואלפיים שמודדין חוץ למגרש לשדות וכרמים.

ג  ונותנין לכל עיר, בית קברות חוץ לתחום זה–שאין קוברין מתיהם בתחום עריהם:  שנאמר “ומגרשיהם, יהיו לבהמתם ולרכושם, ולכול, חיתם” (במדבר לה,ג)–לחיים ניתנו, לא לקבורה.