למקום שאני אוהב

למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי

תלמוד בבלי, מסכת סוכה כג