אין מגדלין בהמה דקה

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלין בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל

משנה בבא קמא ז׳:ז׳

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל מפני שפושטין לשדות.

רמב”ם על משנה מסכת בבא קמא פרק ז משנה ז

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל – משום ישוב ארץ ישראל, שמפסידין את הזרעים.

ר’ עובדיה מברטנורא מסכת בבא קמא פרק ז משנה ז

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל – משום ישוב א”י שמבעיר את השדות וכל שדות א”י סתמן דישראל

רש”י מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב