אין עושין בה כבשנות

עשרה דברים נאמרו בירושלים:…ואין עושין בה כבשונות…משום קוטרא.

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף פב עמוד ב

פירוש רש”י  : קוטרא – עשן שמשחיר את החומה וגנאי הוא.