אלף, אלפיים או שלושת אלפיים

ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו’, ומקרא אחר אמר: מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב, אי אפשר לומר אלף אמה שכבר נאמר אלפים אמה, ואי אפשר לומר אלפים אמה שכבר נאמר אלף אמה, הא כיצד? אלף אמה מגרש, ואלפים אמה תחום השבת ; ר’ אליעזר בנו של ר’ יוסי הגלילי אומר: אלף אמה מגרש, ואלפים אמה שדות וכרמים.

תלמוד בבלי, מסכת סוטה דף כז’ עמוד ב