אם בחוקותי תלכו

“אם בחוקותי תלכו” (ויקרא, כ”ו) – דבר אחר אם בחקתי תלכו חוקים שחקקתי בהם את השמים ואת הארץ.

ילקוט שמעוני פרק כו, רמז תרע