אני או חברי?

אין לו להציל היזק עצמו בהיזק חברו.

ריב”ש סימן קצ”ו