בית ספר ירוק – הלכה למעשה

בית ספר ירוק – הלכה למעשה

תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק פותח על ידי צוות היגוי משותף למשרד להגנת הסביבה, למשרד החינוך ולחברה להגנת הטבע, במטרה לבנות מהלך חינוכי שיעודד בתי ספר לקחת על עצמם מחויבות לחנך את תלמידיהם על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא.


מהי הסמכה לבית ספר ירוק?
ההסמכה ניתנת על ידי המשרד להגנת הסביבה ומהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר. ההסמכה מתווה דרך פעולה אפשרית ומתאימה במיוחד לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות.
המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים שהוגדרו זוכה להסמכה כ”בית ספר ירוק”.

בין השנים 2004 ל-2008 הוסמכו 157 בתי ספר כבתי ספר ירוקים. בשנת 2009 הוסמכו עוד 92 בתי ספר. עד לשנת 2009 הוסמכו 240 בתי ספר כבתי ספר ירוקים. בשנת 2009 הקצה המשרד להגנת הסביבה סכום של מליון ₪ לתמיכה בתהליכי ההסמכה לבית ספר ירוק.
בית ספר “ירוק מתמיד” הוא בית ספר שעומד בכל הקריטריונים במשך שנתיים לפחות, הפחית צריכה בכל המשאבים שהוגדרו, והרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר. כלומר, החינוך הסביבתי בבית הספר מתמשך והפך לחלק חשוב בשיח הבית ספרי והקהילתי. עד היום הוסמכו שני בתי ספר בהגדרה זו.
בתהליך ההסמכה ניתן דגש לתוכניות המשלבות לימודי איכות סביבה יחד עם הנעת תהליך שבו בית הספר עצמו מתנהל באופן מקיים, מנצל את משאביו תוך חיסכון והתייעלות, ותורם לשינוי במודעות הקהילה ובהתנהגותה. מודל ה”הסמכה לבית ספר ירוק” מציע קריטריונים ברורים ולכן מהווה פלטפורמה נוחה ליישום.

מבין הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים לסביבת בית הספר, ניתן דגש לשימוש מושכל במשאבים, לטיפוח שטחים מחוץ לשטח בית הספר ולמורשת. בית הספר מתחייב לפעול למען הסביבה באופן בולט ולשתף את הקהילה.

מסגרת ההסמכה

בשלב הראשון, נדרשת הנהלת בית הספר, בשיתוף עם מועצת התלמידים וההורים, להחליט על מחויבותם לנושא. בהמשך יערוך בית הספר מיפוי והערכה של מצבו העכשווי בתחום החינוך הסביבתי. ההערכה תהיה הן כמותית והן איכותית. להשלמת תמונת המצב, יגובשו בבית הספר מדדים סביבתיים אחדים שאותם מעוניינים לשפר וליישם בתרבות הבית ספרית, ועל בסיס זה תיבנה תוכנית הפעולה של בית הספר שתתייחס לשלושת התחומים הבאים:
1.    לימודים עיוניים: נושאי איכות הסביבה ייכללו בתוכנית הלימודים של בית הספר, כגון גיאוגרפיה, מדעים, חברה, בהיקף של 30 שעות לימוד שנתיות, לשתי שכבות לימוד בבית הספר היסודי. בבית הספר העל יסודי נדרשים לימודי סביבה בהיקף של 10 שעות שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.
2.    שימוש מושכל במשאבים: בית הספר נדרש לצמצם את השימוש במשאב אחד לפחות (מים, חשמל, נייר) ו/או לבצע איסוף פסולת למיחזור של לפחות 3 חומרים (בקבוקים לפי חוק הפיקדון, נייר , סוללות, מיכלי משקה גדולים, פסולת אורגנית, טיונרים, פסולת אלקטרונית).
3.    מעורבות קהילתית: שכבה נוספת על השכבות הלומדות (שכבה שלישית בבית הספר היסודי או רבע מכלל תלמידי בית הספר העל יסודי) נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי (לדוגמא: מיחזור, הסברה בנושאים סביבתיים שונים – צואת כלבים, הפחתת שימוש בשקיות ניילון, טיפוח מתמשך של אזורים מוזנחים תוך גיוס תושבי האיזור והרשות המקומית).
4.    מועצה ירוקה: הקמת מועצה ירוקה המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר.
בסיום התהליך נדרש בית הספר להציג בפני ועדת השיפוט את עמידתו בשלושת הקריטריונים הנדרשים. תהליך הבדיקה והמשוב נעשה קודם כל על ידי בית הספר ורק לאחר מכן על ידי צוות ההיגוי. בסיום התהליך מקבל בית הספר את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק.
תהליך ההסמכה מתבצע באמצעות מנגנון קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות, שמפרסם המשרד להגנת הסביבה, ובמסגרתו יכול בית ספר לקבל בסיום תהליך ההסמכה תמיכה כספית.

הנחייה והובלת התהליך

מורי בית הספר בסיוע רכזי חינוך סביבתי ברשויות המקומיות, איגודי הערים והיחידות הסביבתיות וארגונים ירוקים העוסקים בחינוך.

תוצרים אפשריים נוספים של תהליך ההסמכה

•    שיפור האווירה בבית הספר והפחתת אלימות
•    עליה ברמת ההישגים הלימודיים בקרב התלמידים
•    יצירת זיקה בין התלמיד למקום מגוריו
•    צמצום כמויות הפסולת והלכלוך בבית הספר
•    הפחתה משמעותית בחשבונות המים והחשמל
•    רווחים כספיים מיידים מחוק הפיקדון ואיסוף חומרי פסולת
•    הגברת המודעות הסביבתית
•    השגת פרסום מקומי נרחב למוסד
•    יצירת קשרים עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם
•    סיוע כספי של המשרד להגנת הסביבה ליצירת התשתית והכשרת המורים בבית הספר

_______________________________________________________________________

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה מ-2006