בל תשחית ועבודה זרה

ר’ שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא שאמר משום ר’ יוחנן בן נורי המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה!

תלמוד בבלי, שבת, דף קה עמוד ב