בל תשחית – מסה

מתוך הספר חורב – הרב שמשון רפאל הירש