ברכות- הכרת הטוב

 ברכות- הכרת הטוב

א.    גונבים מא-לוהים

ההבנה כי ה’ ברא את העולם-והכל שלו- יוצרת מציאות של קדושה בעולם. המגע עם המזון, והמשאבים דורש מאיתנו הכנה.
לפניכם שני פסוקים מספר תהילים:

•    לה’ הארץ ומלואה  (תהילים ד)
•    והארץ נתן לבני אדם (תהילים קטז)

כיצד שני פסוקים אלו מיישבים אחד עם השני? מתוך השאלה למי שייכת הארץ ניתן לומר אם יש חיוב לברך על המזון.  כיצד אתם קוראים את הפסוקים?

על השאלה הזו ענו בגמרא:

רבי לוי רמי כתיב לה’ הארץ ומלואה
וכתיב השמים שמים לה’ והארץ נתן לבני אדם
לא קשיא  כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה
אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל

גמרא מסכת ברכות, לה, ע”א-עב

•    מהו גזל?
•    מדוע הגזל הוא גם מכנסת ישראל ולא רק מהקב”ה?
•    כיצד הברכה פועלת בכך שהיא מתירה את הגזל?

הריטב”א (רבי יום טוב בן אברהם אשבילי 1250 – 1330) בפירושו בברכות לה. מנסח רעיון זה בצורה יותר מתונה, כנטילת רשות: 

כתיב לה’ הארץ ומלואה, כדלקמן, והיאך יטול אדם מה שאינו שלו ולא יטול ממנו רשות

•    באילו מקרים אנו מבקשים  רשות  להשתמש/ ליהנות מדבר מסוים?
•    ממי מבקשים רשות?
•    האם לאחר בקשת הרשות ה’דבר’ הופך להיות שלי?

ב.    שבח והודאה:

כתב הריא”ז:

אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, שצריך להודות ולשבח למי שברא אוכל זה שהוא נהנה ממנו

ר’ ישעיה אחרון בפירושו על ברכות כד: באלפס, שלטי הגיבורים אות ג’
  • משימה:  הכרת הטוב באה לידי ביטוי בברכות הנהנין בפרט ובהודיה והתבוננות בריאה בכלל. צאו החוצה, בזוגות, ועשו תרגיל של צפיה והתבוננות. ביחרו דבר אחד שאתם רוצים להודות עליו. כתבו ‘ברכה’ קצרה ושתפו את החברים.
  • הערה: ניתן לערוך תערוכה עם כל הברכות החדשות

במסורת היהודית  קיימים ברכות לא רק על מזון אלא גם על פלאי טבע רבים.
הנה רשימה של חלק מהם.

•    ברכה על המזון:
o    בורא מיני מזונות
o    בורא פרי הגפן
o    בורא פרי האדמה
o    ברכת מעין שלוש
o    ברכת המזון
•    ברכה על משקה:
o    שהכל נהיה בדברו
o    בורא נפשות רבות בחסרונן על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי , ברוך חי העולמים.
•    ברכה על ריח טוב:
o    בורא עצי/עשבי/בשמים
o    הנותן ריח טוב בפירות
•    ברכות הראיה:
o    ברכת עושה מעשה בראשית וברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם – תוכן שתי ברכות אלו שבח לאל על בריאת תופעות טבע שונות, ולכן מברכים את שתיהן על אותן תופעות ובהן ראיית שביט או כוכב נופל, רעידת אדמה ורוחות סוערות במיוחד.
o    על נופים מרשימים מברכים ברכת עושה מעשה בראשית.
o    על רעם מברכים שכוחו וגבורתו מלא עולם.
o    קשת בענן – זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.
o    רואה הים הגדול – “שעשה את הים הגדול”
o    ישוב יהודי- ברכת מציב גבול אלמנה .
o    ראית אנשים חכמים- ברכת שחלק מכבודו ליראיו וברכת שנתן מחכמתו לבשר ודם.
o    ברכת המלכים – על ראיית מלכי ישראל מברכים “שחלק מכבודו ליראיו” ועל מלכי אומות העולם מברכים “שנתן מכבודו לבשר ודם”.
o    ברכת חכם הרזים – ברכה זו נאמרת כאשר אדם בארץ ישראל רואה שישים ריבוא (600,000) אנשים מישראל מכונסים במקום אחד.
o    ברכת שככה לו בעולמו – ברכה זו נאמרת כאשר אדם רואה לראשונה יופי יוצא דופן של צמחים, בעלי חיים או בני אדם.
o    ברכת האילנות – הברכה “שלא חיסר בעולמו (דבר) כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות (טובים) ונאות , (כדי) להנות בהן בני אדם” נאמרת אחת לשנה, בחודש ניסן, למראה שני עצי פרי מלבלבים.
o    ברכת החמה
o    ברכת הלבנה

האם מצאתם כאן דברים שכתבתם בעצמכם?

סיכום:

דונו בשאלה- איזו השפעה יש לברכות בכלל וברכה על מזון על החיים שלנו?