גשם ראשון

1. המים-מקור החיים
 קראי בעיון את פרק ק”ד בספר תהלים: “ברכי נפשי”

א. מהו הנושא המרכזי של הפרק?
ב. ערכו רשימה של פסוקים או ביטויים בתוך הפרק, בהם מוזכרים דברים הקשורים למים. נסו למצוא כמה שיותר!
ג. על פי הרשימה שערכתן, אלו דברים (או נבראים) בעולם תלויים במים?

2. מים מצילים חיים-מהם המקרים?
א. שמות ב: ג-ו
 ב. שמות יד:כו-לא

3. למים יש כח להרוס-מהם המקרים?
א. בראשית-פרשת נח

4. בצורת- מהו המקרה?
אליהו הנביא-מלכים א’ י”ז פסוק א’ ופסוק ז’ 
חידון! חשבי על מקרים נוספים של רעב או בצורת בתנ”ך!

5. מציאת מקורות מים-מהם המקרים?
א. בראשית פרק כ”ו פסוקים י”ט-כ’
ב. שמות טו: כב-כו
ג. שמות יז:א-ז

6. בעיית זיהום המים
השווי בין שני המקורות הבאים: במה הסיפורים דומים ובמה הם שונים?
א. שמות ט”ו פסוקים כ”ב-כ”ה
ב. אלישע הנביא-מלכים ב’, י”ט-כ”ב

מקורות אתגר למתקדמות!!
למדו את המקורות הבאים:
*תוספתא בבא מציעא י”א:ל”א
*רמב”ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י”א הלכה ה’
*ספר חסידים סימן תרע”ג
-מהן בעיות זיהום המים המתוארות בכל אחד מן המקורות?
-כיצד ניתן לפתור אותן?
-חשבו על נקודות “בעד” ו”נגד” קביעת חוקים שיגבילו את השימוש של הציבור במים. 

המים שבארץ ישראל

א. דברים ח’ פסוק ז’
ב. דברים י”א, י’-י”ד

מה מיוחד במקורות המים שבארץ ישראל?

דימויים של מים
עייני במקורות בנושא “התורה והמים”.
מדוע התורה נמשלת למים? חשבי על יותר מסיבה אחת.

משימה!
ציירי להנאתך תמונה של הגשם הראשון/מחזה של גשמים/הים בחורף.

שתהא שנה ברוכה וגשומה!!