האכילה היא ביטוי לחוסר

על פי דברי אנשי אמת שחקרו במעשה ה’ אשר עשה בהרכבת הבעלי חיים, שכל חי אוכל ושותה,שהיה ה’ יכול לעשות שיתקיימו בעלי חיים בלא מאכל, והנה לפניך מין בריה ששואפת רוח והיה לה למזון, ואם ככה היה ה’ עושה, היו ישראל נפנים לעסק התורה ולמצות, גם היו נמנעים מכמה מעשים בלתי הגונים אשר יסובבו מצורכי המחיה והכלכלה…  ולזה הייתי מתרץ מעצמי כי רצה ה’ לזכות ישראל בתרי”ג מצות אשר רובם תלוים במיני המאכל והמשתה, תרומות מעשרות, חלה, מצות שמיטה, ושבזריעה, ושבחרישה, ושבקצירה, וכדומה:

אור החיים על במדבר י״ד:ט׳:ב׳

אבל חכמי האמת הוסיפו בזה טעם לשבח בדרך כלל, כי כל עיקרי הנבראים, מעלין בקודש, בסוד הבירורין של ניצוצי הקדושה, הן הנה המתבררים באמצעות המאכלים, ומעתה ניצוצי הקדושה יקראו לחם עם ה’:

אור החיים על במדבר י״ד:ט׳:ד׳