הבערת אש

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.

הבערת אש אינה לכאורה פעולה יוצרת אלא פעולה הרסנית. מאידך, דווקא הוצאת האש המלאכותית היא הכוח המביא ומבטיח לאדם את שלטונו האמיתי על העולם הגשמי. רק על – ידי האש עושה לו האדם את כלי – מלאכתו וחודר אל תוך תוכם של החומרים, מפרידם ומעצבם… שביתת – מלאכה בשבת היא ההודאה, שה’ הוא שהעניק לאדם את כוח השליטה בעולם הגשמי, ושאין לאדם לנהוג בשליטה זו אלא כעובד ה’. הודאה זו מתבטאת בנפרד לגבי כל סוג וסוג מכוחות השליטה הזאת. אין השבת מתחללת ביחס למרכיבים השונים של העולם הגשמי, אלא ביחס לסוגי המלאכות. למשל, אם אדם עושה במלאכת הקצירה בתבואה, בגפן ובפירות האילן, אינו מביא אלא חטאת אחת; ואילו אם הוא עושה שלוש מלאכות בשדה התבואה – זורע, קוצר ומלקט – הריהו חייב שלוש חטאות. מכאן שעלינו להבין את מושג השבת – לא כשיעבוד העולם הגשמי לה’, אלא כהשתעבדות האדם לה’ ביחס אל עולמו הגשמי.

רש”ר הירש, שמות פרשת ויקהל פרק לה פסוק ג