הזן את עולם

…יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים…

תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קז עמוד ב