העולם צריך לו

ויצא יצוא ושוב ר’ יודן בשם ר’ יודה בר’ סימון התחיל משיבו תשובות, אמר לו מכל עוף שיש כן לא תשלח אלא לי, אמר לו מה צורך לעולם לך, לאכילה לקרבן, ר’ ברכיה בשם ר’ אבא אמר לו הקב”ה קיבלו שעתיד העולם ליצרך לו, אמר לו אימתי, אמר לו עד יבשת המים מעל הארץ עתיד צדיק אחד לעמוד וליבש העולם ואני מצריכו להן הה”ד והעורבים מביאים לו לחם ובשר וגו’ מלכים א’, יז ו)

בראשית רבה פרשה לג