הרחקת מטרד הריח

מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמישים אמה…

גמ’ בבא בתרא פרק שני, משנה בכ”ה