הרחקת שובך מן העיר

מרחיקין את השובך מן העיר חמישים אמה. ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח

גמרא בבא בתרא דף כג עמוד א