התחשבות בצרכים פיזיים

דאמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר: ‘ונתתי עשב בשדך לבהמתך’, ואחר כך  ‘ואכלת ושבעת’ (דב’ יא 15).

גמרא, בבלי ברכות דף מ עמוד א