ואדם אין

בראשית פרק ב פסוקים ד- ה
אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יקוק א-להים ארץ ושמים:
וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יקוק א-להים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה

כי לא המטיר – ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים:

רש”י על בראשית פרק ב פסוק ה