והזבל?

ואל אמה תכלנה מלמעלה דבהכי [הוא] דקיימא (בראשית ו’) תחתיים שנים ושלישים תעשה תנא תחתיים לזבל אמצעיים לבהמה עליונים לאדם

ואל אמה תכלנה מלמעלה דבהכי [הוא] דקיימא (בראשית ו’) תחתיים שנים ושלישים תעשה תנא תחתיים לזבל אמצעיים לבהמה עליונים לאדם

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ק”ח