חברותא ירוקה-חינוך יהודי סביבתי

חינוך סביבתי יהודי

תורה עולם אדם

חלק א- לימוד משותף

א.    זוהר שמות קסא, ב : הקב”ה אסתכל באורייתא וברא עלמא (הסתכל בתורה וברא עולם), בר נש מסתכל בה באורייתא ומקיים עולם.

•    איזו תודעה מאמר זה יוצר באדם?
•    מה היחס שבין התורה והעולם?

ב.    הנתיבות שלום בשם המגיד ממזריץ’: “מה רבו מעשיך ה’, כׁלם בחכמה עשית, מלאה הארץ קנינך” (תהילים קד, כד):  הארץ מלאה בדרכים   בהן ניתן לקנות את ה’.

•    באלו דרכים מדובר כאן?
•    מהו הקניין ביחס לקב”ה?

ג.    מסכת אבות. ג’,ט:
רבי יעקב אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו.

•    תרגמו במילים שלכם את המשנה:
•    מה  הפירוש שאתם נותנים לביטוי “מתחייב בנפשו”?
•    האם המשנה הולכת יד ביד עם הזוהר שלמדנו קודם? הרחיבו את הדיבור על כך בחברותא. והציעו דרך ליישוב המחלוקת.

חלק ב’- לימוד בחברותות

המקורות הבאים מנסים ליישב את הקושיות שעלו מהמשנה במסכת אבות:
1. הרב אורי שרקי, טוב הארץ: יש כאן לכאורה ביטוי של התנגדות להתבוננות בטבע, אסור להסתכל על אילנות! דברים אלו עומדים בסתירה להלכה המפורשת שעל אילנות מלבלבים מברך בחודש ניסן “שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני האדם”, וכל השנה מברך “שככה לו בעולמו”. אבל יש לדייק בלשון המשנה. לא נאמר: “המהלך בדרך ושונה ואומר מה נאה אילן זה”. יש במשנה תוספת של שני מילים “ומפסיק ממשנתו ואומר” מכאן שאם היה אומר מה נאה אילן זה ולא היה מפסיק ממשנתו, כלומר אם ראיית האילן וההתפעלות ממנו היו ההמשך של משנתו, אדרבא היה בכך רוממות לנפשו. זאת היתה התפשטות התורה שלו לתחום רחב יותר. הבעיה האמיתית של האדם הזה עמוקה היא מאוד, אצלו יש שני עולמות! יש משנתו מצד אחד וכדי להסתכל באילן, עליו לצאת לתחום אחר, עליו להפסיק ממשנתו. אם כן הוא מתחייב בנפשו כי הוא חי בעולם דואליסטי. האידיאל היה שהוא יעסוק במשנתו, ומתוך עסק משנתו יאמר מה נאה אילן זה. האדם שבמשנתנו הוא אדם מדולדל.

2.    צוואת הריב”ש, פסקה ג: וכל אדם צריך לעבוד ה’ יתברך בכל כוחו [נוסח אחר בכל בחינותיו], שהכל הוא צורך גבוה, מפני שה’ יתברך רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים. והכוונה כי לפעמים אדם הולך ומדבר עם בני אדם ואז אנו יכול ללמוד וצריך להיות דבוק בה’ יתברך במחשבתו ולייחד ייחודים. וכן כשהאדם הולך בדרך ואינו יכול להתפלל וללמוד כדרכו וצריך לעבוד אותו באופנים אחרים. ואל יצער את עצמו בזה, כי ה’ יתברך רוצה שיעבדוהו בכל האופנים, פעמים באופן זה ופעמים באופן זה, לכך הזדמן לפניו לילך לדרך או לדבר עם בני אדם בכדי לעבוד אותו באופן שני.

3.    ספר מאור עיניים – תהילים:2 אמרו רז”ל הרואה אילנות בימי ניסן מברך וכו’ וכן הרואה בריות נאות ושארי דברים שמנו רז”ל ובהיפוך אמרו אם הולך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה וכו’ הרי זה מתחייב וכו’ כי לא נברא הדבר להסירו מעבודת בוראו אדרבה לקרב אותו לעבודתו וזהו שאו מרום עיניכם שרשאי אתה להגביה ולישא עינים לרום באופן שכל דבר שתראו אז ראו מי ברא אלה רצה לומר שעל ידו תראו כבוד הבורא ומי בראם והמציאם. (ר’ עזריה מן האדומים, 1513-1578 איטליה)

4.    ר’ נחמן מברסלב: מתחייב בנפשו- נעשה חיובי.

נסו לגבש יחד משפט על מהות החינוך הסביבתי-יהודי.