יום הגשם

אמר ר’ אבהו: גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים …אמר רב יהודה: גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא’ (דברים ל”ב, ב’) “יערף כמטר לקחי” ואין לקח אלא תורה שנא’ (משלי ד’, ב’) “כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו”…אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ.

תלמוד בבלי, מסכת תענית ז, א ב

תרגום ופירוש: אמר ר’ אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים וכמה הוא גדול דאילו תחיית המתיםההלצדיקים בלבד ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים . כיוצא בו אמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנאמר (דברים לב, ב) “יערף כמטרהלקחי” ואין לקח אלא תורה שנאמר (משלי ד, ב) “כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו”.אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ.