יפי הבריאה והמידות הטובות

ובשוב דעתו אל מקור הטבע, מעשה ידי יוצר, ישובו אלו כל חמדות הנפש הטבעיות, רגשי קודש והתרוממות נפש אל אל אלים. וכל מידות טובות הטבעיות אשר לאדם הישר, אשר לא השחית דרכו על-ידי עזיבתו אורח ישרים הסלולה.

הראי”ה קוק, עין איה – ברכות, כרך ב’ ירושלים תש”ן, עמ’ 297