כי טוב

וקיומם יקרא “ראיה” … והענין להורות כי עמידתם בחפצו, ואם החפץ יתפרד רגע מהם יהיו לאין. וכאשר אמר בכל מעשה יום ויום וירא א-להים כי טוב, ובששי כאשר נשלם הכל וירא א-להים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, כן אמר ביום
הראשון בהיות האור וירא א-להים כי טוב, שרצה בקיומו לעד:

רמב”ן על בראשית פרק א פסוק ד