כמו שאבותי שתלו לי כך אני שותל לצורך בני

יום אחד היה [חוני המעגל] הולך בדרך, ראה איש שהיה נוטע חרוב.
שאל אותו [חוני את האיש]: מתי העץ יניב פירות?
ענה לו [האיש]: לאחר שבעים שנה.
אמר לו [חוני]: וכי אתה בטוח שתחיה שבעים שנה?
אמר לו אותו אדם: אני באתי לעולם ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות. כמו שאבותיי שתלו לי, כך אני שותל לצורך בני.

תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כג, עמוד א