לאכול נכון

ויצו ה’ אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל.

על דרך הפשט הוזהר אדם בכאן בשתי מצוות, מצות עשה ומצות לא תעשה:

מצות עשה מכל הגן אכל תאכל

מצות לא תעשה ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו:

ומביא במשך חכמה על בראשית פרק ב פסוק טז: מכל עץ הגן אכול תאכל – פירוש, הוא מצוה להחיות נפשו ולהנות מפרי הגן וכמו דאמר סוף ירושלמי דקדושין עתיד אדם ליתן דין וחשבון כו’ ולא אכיל.

רבנו בחיי על בראשית פרק ב פסוק טז