לעבדה ולשמרה- זו שבת

וע”ד המדרש: (פדר”א יב) לעבדה ולשמרה, מה עבודה היתה בתוך הגן שאמר “לעבדה”, שמא תאמר לזמור כרמים ולחרוש ולשדד האדמה או לקצור או לעמר והלא כל האילנות נצמחים מאליהם. שמא תאמר יש מלאכה בג”ע והלא נהר מושך ויוצא מעדן, שנאמר: (בראשית ב, י) “ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן”, ומה לעבדה, אלא לעסוק בד”ת ולשמור כל המצוה, שנאמר: לשמור את דרך עץ החיים, ואין עץ החיים אלא תורה, שנאמר: (משלי ג, יח) “עץ חיים היא למחזיקים בה”. לעבדה ולשמרה, זו שבת, לעבדה, שנאמר: (שמות כ, ט) ששת ימים תעבוד, ולשמרה, דכתיב: (דברים ה, יב) שמור את יום השבת.

רבינו בחיי על בראשית פרק ב פסוק טו