לעסוק במטע – ללכת בדרכי ה’

רבי יהודה ברבי סימון פתח: ‘אחרי ה’ אלהיכם תלכו’ (דברים יג, ה) – אמר רבי יהודה בן סימון: וכי אפשר לו לאדם, לבשר ודם, להלך אחרי הקב’ה, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמים ולהדבק בשכינה, אותו שכתוב בו: ‘ה’ אלהיך אש אכלה’) דברים ד, כד)?
אלא מתחילת בריתו של עולם לא נתעסק הקב’ה אלא במטע תחילה, זהו שכתוב: ‘ויטע ה’ אלהים גן בעדן’ (בראשית ב, ח;( אף אתם, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, לא תתעסקו אלא במטע תחילה: ‘וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל’.

ויקרא רבה, פרשת קדושים