מוריד הגשם

[מתורגם]:
“רב הזדמן למקום אחד.
גזר תענית ולא בא המטר.
ירד לפניו שליח הציבור.
אמר `משיב הרוח` – נשב הרוח
אמר `מוריד הגשם` – בא המטר.
אמר לו: מהם מעשיך?
אמר לו: מלמד דרדקים אני ומלמד מקרא לבני עניים כבני עשירים, וכל מי שאינו יכול לשלם, איני לוקח ממנו דבר, וכל מי שמתרשל, יש לי בריכה של דגים, ואני משחד אותו בדגים ושולח לו ומפייס אותו עד שבא וקורא”.

תלמוד בבלי ,תענית כד ע”א