מים חיים

וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים.

תלמוד בבלי, מסכת תענית פרק ב עמוד ב